Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szolgálat

CSALÁDSEGÍTÉS:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára - az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából - nyújtott szolgáltatás.

A szolgáltatás tartalma:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
 • segítségnyújtás az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzájutásban;
 • a családban jelentkező krízis, működési zavarok illetve konfliktusok megoldásának elősegítése családgondozással;
 • tanácsadás nyújtása
 • a veszélyeztetettség és krízishelyzet megelőzése érdekében együttműködés az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel valamint a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, magánszemélyekkel;
 • települési önkormányzat figyelmének felhívása az egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek speciális szükségleteire, a kirekesztődés veszélyeire, az ellátórendszer esetleges hiányosságaira;
 • pszichológiai tanácsadás,
 • jogi tanácsadás,
 • munkavállalási tanácsadás
 • adósságkezelési tanácsadás

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓSSÁGKEZELÉSRŐL

 • Célja, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévők adóssághelyzetét enyhítse, elsődleges célja a lakhatási feltételek megőrzése és biztosítása.
 • Ki jogosult a szolgáltatásra?
 • akinek az adóssága (vezetékes gáz-, áram- , víz- és csatornahasználati díjtartozás, közös költség hátralék) az általa lakott ingatlanon meghaladja az 50.000 Ft-ot, de nem haladja meg az 300.000,-Ft-ot,
 • akinek a fennálló tartozása az előbbi pontban  meghatározott adósságfajták valamelyikénél legalább hat havi, vagy akinél a szolgáltatást kikapcsolták,
 • akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85 500,-Ft.), egyedül élő esetén 350 %-át (99 750-Ft.),
 • aki vállalja az adósságcsökkentési támogatás körébe bevont, őt terhelő tartozás legalább 25%-nak megfizetését a hitelezővel történő megállapodás alapján havi részletekben, továbbá 
 •  vállalja az önkormányzat által működtetett adósságkezelési tanácsadáson való részvételt
 • Fontos, hogy a kérelmező igazolható havi rendszeres jövedelemmel rendelkezzen.
 •  Az adósságkezelés időtartama legfeljebb 12 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. Az adósságkezelési szolgáltatás adósságkezelési tanácsadásból, valamint adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatásból áll, amelyet a az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a  bevont adósság 75 %-át, és összege legfeljebb 225 000.- Ft lehet. Az adósságkezeléshez kapcsolódó települési támogatásban részesülő személy havonta köteles az Önkormányzat felé bemutatni az önrész befizetését igazoló dokumentumot.
 • A  már megítélt támogatás tovább nem folyósítható, ha és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy az általa vállalt adósságtörlesztés megfizetésével három havi részlet erejéig elmarad,, illetőleg az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe.
 • Jelentkezés az adósságkezelési szolgáltatásra: a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő részlegénél, 2092 Budakeszi, Fő utca 103., tel.:(23) 451-147

Főbb jogszabályok:

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • Budakeszi Város Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeli ellátásokról

 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Ennek érdekében

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a kerületben élő gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét.
 • működteti a gyermekvédelmi jelzőrendszert, melyben az érintett intézmények (jelzőrendszeri tagok) által veszélyeztetettnek ítélt gyermekek családjaival felveszi a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a veszélyeztetettséget megszüntessék.
 • tájékoztatást nyújt a gyermeki és szülői jogokról, kötelezettségekről,
 • az országos és helyi támogatásokról és ellátásokról információt nyújt, szükség esetén igénybevételükhöz segítséget nyújt.
 • segíti, hogy az ellátási területen élő gyermekek a pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadást elérhessék.

 

A szolgáltatás tartalma:

 • tanácsadás
 • családgondozás
 • bölcsődei, óvodai, iskolai szociális munka 
 • pszichológiai tanácsadás
 • jogi tanácsadás
 • konfliktuskezelés - gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció)
 • csoportfoglalkozás
 • szabadidős programok szervezése, közvetítése 
 • adományközvetítés

 

 

Főbb jogszabályok:

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
 • intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

 

Munkatársak:

Dorkó Ildikó szakmai vezető, mediátor

Czinege Anita családsegítő

Klement János családsegítő

Metzger Júlia családsegítő

Nagy Márta családsegítő, mediátor

Nagy Zoltán családsegítő

Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna családsegítő -Tök

Bálint Dénesné családsegítő - Budajenő, Remeteszőlős

Szloboda Lajos családsegítő, mediátor - Budakeszi, Telki

Pataky Andrea pszichológus

Kramer-Pázmán Zsófia pszichológus

Nádai Kinga szociális asszisztens 

A szolgálat illetékességi területe:

Budakeszi, Budajenő, Remeteszőlős, Telki és Tök településeken életvitelszerűen élők tartoznak ellátásunk alá.

 

Nyitva tartás:

2092 Budakeszi, Fő u. 103. alatti telephely ügyfélfogadási ideje:

Telefon: 06 23 451-147, 06 20 294-5263

Hétfő:         08.30-12.00.   13.00-18.00.

Kedd:          -                       -

Szerda:      08.30-12.00.   13.00-18.00.

Csütörtök:  08.30-12.00.   13.00-16.00.

Péntek:      08.30-12.00.  

2073 Tök, Kútvölgy 15. 

Telefon: 06 20 426-8096, 06 20 512-8144

Hétfő:       10.30-16.30.

Kedd:       12.00-17.00

2093 Budajenő, Fő u 1-3. 

Telefon: 06 30 835-4410

Hétfő:        13.30-16.00.

Csütörtök: 08.30-16.30.

Péntek:     08.30-12.00

2090 Remeteszőlős - ügyfélfogadási idő  és helyszín: telefonos egyeztetés alapján 06 30 835-4410

Kedd:       14:00-16.00

2089 Telki, Petőfi u 1. 

Telefon: 06 20 377-4609

Hétfő:        13:00 - 16:00

Szerda:     15:00 - 18:00

A szolgálat illetékességi területe: 

Budakeszi, Budajenő, Remeteszőlős, Telki és Tök településeken életvitelszerűen élők tartoznak ellátásunk alá.