Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bemutatkozás

A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: intézmény) szolgáltatásainak biztosításával célunk, hogy a működési területünkön - Budakeszi, Budajenő, Tök-településeken élő, szociálisan hátrányos helyzetű, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek intézményi szolgáltatások keretében történő ellátásban részesüljenek. Célunk továbbá a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez nyújtott széleskörű, szükség esetén alternatív eszközöket is alkalmazó szociális munka.

Hangsúlyos feladatunk, hogy szervezzük és összehangoljuk az intézményi ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, információt nyújtsunk és megismertessük e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, támogassuk az azokhoz való hozzáférést. Feladataink eredményes teljesítése érdekében együttműködünk a szociális és gyermekjóléti ellátó tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel, figyelemmel kísérjük a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabályi környezetének változását, más szolgáltatók eredményeit. A szakterületet érintően részt veszünk pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában.

Budakeszi, Budajenő és Tök települések önkormányzatai úgy döntöttek, hogy 2013. július 1-től Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében működtetik a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat.

Önkormányzati Társulásban működtetett alapszolgáltatások:

a)          családsegítés

b)          házi segítségnyújtás

c)          jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

d)          nappali ellátás

e)          szociális étkeztetés

f)           gyermekjóléti szolgáltatás

CSALÁDSEGÍTÉS:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára - az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából - nyújtott szolgáltatás.

a szolgáltatás kerete:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
 • segítségnyújtás az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzájutásban;
 • a családban jelentkező krízis, működési zavarok illetve konfliktusok megoldásának elősegítése családgondozással;
 • tanácsadás nyújtása
 • a veszélyeztetettség és krízishelyzet megelőzése érdekében együttműködés az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel valamint a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, magánszemélyekkel;
 • települési önkormányzat figyelmének felhívása az egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek speciális szükségleteire, a kirekesztődés veszélyeire, az ellátórendszer esetleges hiányosságaira;
 • pszichológiai tanácsadás,
 • jogi tanácsadás,
 • munkavállalási tanácsadás
 • adósságkezelési tanácsadás

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Ennek érdekében

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a kerületben élő gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét.
 • működteti a gyermekvédelmi jelzőrendszert, melyben az érintett intézmények (jelzőrendszeri tagok) által veszélyeztetettnek ítélt gyermekek családjaival felveszi a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a veszélyeztetettséget megszüntessék.
 • tájékoztatást nyújt a gyermeki és szülői jogokról, kötelezettségekről,
 • az országos és helyi támogatásokról és ellátásokról információt nyújt, szükség esetén igénybevételükhöz segítséget nyújt.
 • segíti, hogy az ellátási területen élő gyermekek a pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadást elérhessék.

SZOLGÁLTATÁSOK:

 • tanácsadás
 • családgondozás
 • bölcsődei, óvodai, iskolai szociális munka 
 • pszichológiai tanácsadás
 • jogi tanácsadás
 • konfliktuskezelés - gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció)
 • csoportfoglalkozás
 • szabadidős programok szervezése, közvetítése 
 • adományközvetítés

Főbb jogszabályokban:

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról